Tình hình tai nạn lao động năm 2021 và một số biện pháp chủ yếu cần thực hiện trong thời gian tới

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2021 trên toàn quốc đã xảy ra 6.504 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) (giảm 1.876 vụ, tương ứng với 22,4 % so với năm 2020) làm 6.658 người bị nạn (giảm 1.952 người, tương ứng với 22,6% so với năm 2020).

Xem thêm “Tình hình tai nạn lao động năm 2021 và một số biện pháp chủ yếu cần thực hiện trong thời gian tới”