slider_home (4)

Lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động theo nghị định 39/2016/NĐ-CP

Hồ sơ vệ sinh lao động là hồ sơ quản lý các yếu tố có hại trong điều kiện và môi trường lao động ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Đồng thời dựa vào đó thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp và nâng cao khả năng lao động cho người lao động.

Các yếu tố vệ sinh môi trường lao động?

         Bao gồm:
         – Yếu tố vi khí hậu: Nhiệt độ, Độ ẩm, Tốc độ gió;
         – Yếu tố vật lý: Ánh sáng, Tiếng ồn, Độ rung, Bức xạ nhiệt, Phóng xạ, Điện từ trường;
         – Bụi;
         – Yếu tố hoá học;
         – Vi sinh vật gây bệnh;
         – Tâm sinh lý lao động và Egonomi;

 

Đối tượng phải thực hiện vệ sinh môi trường lao động

Tất cả các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, nhà xưởng,…có quản lý và sử dụng lao động mà chưa đăng ký hồ sơ vệ sinh môi trường lao động.

Căn cứ pháp lý thực hiện

 • Căn cứ Luật an toàn vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội;
 • Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động;
 • Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
 • Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.

Tần suất lập và nộp báo cáo

Theo quy định tại Điều 7, Nghị định 39/2016/NĐ-CP: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong phạm vi quản lý định kỳ 1 năm/lần.

1. Hồ sơ vệ sinh lao động và báo cáo quan trắc môi trường lao động- quy định tại Khoản 3, Điều 45, Nghị định 44/2016/NĐ-CP:

Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, gửi báo cáo về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động về cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính và nơi có người lao động đang làm việc như sau:
a) Báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở;
b) Báo cáo Sở Y tế về việc thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động tại cơ sở.

2. Báo cáo y tế lao động – quy định tại Điều 12, Thông tư 19/2016/TT-BYT:

Cơ sở lao động gửi báo cáo y tế lao động về Trung tâm Y tế (dự phòng) quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh. Đối với cơ sở trực thuộc bộ, ngành gửi thêm 01 bản về đơn vị y tế bộ, ngành.
– Thời gian gửi báo cáo:
a) Trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm;

b) Trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

*Ghi chú:
 • Việc đo, kiểm tra môi trường lao động phải được thực hiện bởi đơn vị có đủ điều kiện và chứng nhận phù hợp.
 • Kết quả đo kiểm tra môi trường lao động được lập và được lưu giữ như sau:
+ 01 bộ lưu tại cơ sở lao động.
+ 01 bộ lưu tại đơn vị thực hiện đo, kiểm tra môi trường lao động cho cơ sở lao động  quy định tại khoản này.
+ 01 bộ lưu tại đơn vị quản lý về sức khỏe người lao động (Trung tâm y tế dự phòng)  và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở lao động đặt trụ sở và  tại  đơn vị quản lý y tế. Bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền  quản lý của Bộ, ngành.

Quy trình thực hiện hồ sơ vệ sinh an toàn lao động:

 • Khảo sát tình hình hoạt động, quy mô sản xuất và tình trạng môi trường tại cơ  sở.
 • Thống kê nguyên liệu, máy móc, hóa chất và mô tả quy trình công nghệ sản  xuất, các công trình xử lý chất thải tại cơ sở.
 • Đánh giá chất lượng vệ sinh môi trường xung quanh khu dự án.
 • Mô tả các công trình phúc lợi cho người lao động (cơ sở làm việc của y tế,  thuốc, phương tiện, vật dụng phục vụ cấp cứu tại chỗ, phương án tổ chức cấp  cứu tại chỗ…)
 • Thống kê các công trình xử lý, Thiết bị đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
 • Tổng hợp các yếu tố có hại tại cơ sở lao động cần quan trắc.
 • Thống kê lượng lao động tiếp xúc trực tiếp với hoá chất độc hại.
 • Tiến hành quan trắc môi trường lao động: đo đạc, phân tích các chỉ tiêu khí thải, vi khí hậu, yếu tố vật lý có ảnh hưởng đến môi trường làm việc của người lao động.
 • Trình nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý.
Lưu ý:
Mẫu hồ sơ vệ sinh môi trường lao động: Phụ lục I kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP
Kết quả quan trắc môi trường lao động định kỳ hằng năm được cập nhật, bổ sung vào Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động.

ĐỂ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VIẾT HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO THÔNG TIN SAU

 • CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
 • Số 63 đường số 7, khu nhà ở đường sắt Dĩ An, Kp. Thống nhất 1, P. Dĩ An, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương.
 • Điện thoại: 0274 3795 736 – 0274 3795 737 – 0789 39 23 25.
 • Email : Info.vnse@gmail.com