VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14 được ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Tải văn bản: Bộ luật Lao động 2019

Ngày 25 tháng 06 năm 2015 Quốc hội đã ban hành Luật an toàn lao động vệ sinh lao động 2015 số 84/2015/QH13, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016

 

Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Tải văn bản: Nghị định 39/2016/NĐ-CP

Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Tải văn bản: Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

Tải văn bản: Nghị định 113/2017/NĐ-CP

Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Tải văn bản: Nghị định 140/2018/NĐ-CP

Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tải văn bản: Nghị định 58/2020/NĐ-CP

Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Tải văn bản: Nghị định 88/2020/NĐ-CP

Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng

Tải văn bản: Nghị định 12/2022/NĐ-CP

Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Tải văn bản: Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

Tải văn bản: Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tải văn bản: Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Tải văn bản: Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 31/2018/TTBLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Tải văn bản: Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Tải văn bản: Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư 06/2020/TTBLĐTBXH ngày 20 tháng 08 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Tải văn bản: Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH

Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Tải văn bản: Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH

Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

Tải văn bản: Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH

Thông tư 01/2021/TTBLĐTBXH ngày 03 tháng 06 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tải văn bản: Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hỏa lỏng, khí hòa tan.

Tải văn bản: Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 12/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 09 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Tải văn bản: Thông tư 12/2021/TT-BLĐTBXH

Thông tư 17/2021/TT-BLĐTBXH  ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tải văn bản: Thông tư 17/2021/TT-BLĐTBXH

Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng.

Tải văn bản: Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH

Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn chi tiết về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học đối với chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động và một số biện pháp thi hành.

Tải văn bản: Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tải văn bản: Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH

Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động.

Tải văn bản: Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH

Nghị định 82/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật Hóa chất

Tải văn bản: Nghị định 82/2022/NĐ-CP

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7301-1:2008 (ISO 14121-1 : 2007) về An toàn máy – Đánh giá rủi ro – Phần 1: Nguyên tắc

Tải văn bản: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7301-1:2008 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7301-2:2008 (ISO 14121-1 : 2007) về An toàn máy – Đánh giá rủi ro –  Phần 2: Hướng dẫn thực hành và ví dụ về các phương pháp

Tải văn bản: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7301-2:2008