THÔNG TIN CHỨNG CHỈ

 

Thiết bị:

Số lượng thiết bị:

Ký chứng chỉ:

Ngày ban hành:

Kiểm định viên:

Số chứng thư:

Số kiểm tra:

Thời gian hiệu lực:

Đo điện trở nối đất

1.0 (phép đo)

Phan Văn Thành

04/11/2023

Phan Văn Thành.

12345/KT.VNSE

12345

04/11/2024

Kết quả đính kèm:  KQKT12345